Adatkezelési tájékoztató

Közúti járművezető-jelöltek részére.

Az adatkezelő adatai Név: BB Magánautósiskola Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő Virág köz 2.

Telefonszám: 06 20 9414638

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://www.bbmaganautosiskola.com/

Képviselő: Bencsik Zoltán (a továbbiakban Autósiskola, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://www.bbmaganautosiskola.com/ Az Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); - Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); - 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet - a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól (GKM rendelet) - 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet - a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról (NM rendelet) - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama Az Autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő adatbázisába kerülnek. Az Autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az adatkezelés céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az Autósiskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.

E-learning képzés esetén, adatait az E-titan rendszerben rögzítjük. A rendszer tulajdonosa, adatfeldolgozója és adatkezelője: E-Educatio Információtechnológia Zrt.
Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Postacím: 1519 Budapest, PF.: 563

Telefon: +36 1 577 0222

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

http://www.e-educatio.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, születési adatok, lakcím, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.

2 Az adatkezelés célja: az érintett-tel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a képzésről a Képzési szerződés megkötése előtt, az adatkezelő által a saját részére készített kimutatások, statisztikák készítése. Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem adja át. A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg: - 14. életév alatt: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kell aláírnia. A személyes adatok közlése és azok

kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges. - 14. és 16. életév között: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a Felnőtképzési szerződést az érintettnek és a törvényes képviselőnek is alá kell írni.

A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges. - 16. életév felett: Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását maga írhatja alá. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása lehetséges papíralapon. Az adatkezelő a honlapon megadott személyes adatokat haladéktalanul törli, amennyiben tudomására jut, hogy a kezelt adatok 16. életévét még be ne 3 - a tanulók személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokban rögzíti

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/BIZONYLATI+ALBUM_k%C3%A9pz%C3%A9shez/c dbb4ec3-7ec7-4ce5-be9b-dc4828219e6d?version=1.7&type=pdf-

A tanuló személyes adatait tartalmazó vizsga jelentkezési lapot, orvosi alkalmassági igazolást, illetve vezetési kartont a közlekedési hatóság részére továbbítja; - a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat hatósági ellenőrzés során bemutatja; - a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén köteles 5 évig megőrizni.

Az adatok törlésének határideje az utolsó kapcsolatfelvételtől számított öt év, pénzügyiszámviteli bizonylatok esetén az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti bizonylat-megőrzési határidő. Különleges adatok kezelése A közúti járművezető-jelölt - az NM rendelet alapján - köteles előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a vizsgára bocsátás feltétele. Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a közlekedési hatóság részére. Az Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem eredeti, sem másolati példányt nem őriz meg.

Az adatok megismerésére jogosult személyek A személyes adatokat - az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben - kizárólag az Autósiskola és annak munkavállalói, valamint az általa munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek (továbbiakban együttesen: alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, az

Autósiskola informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, 5 hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Autósiskola a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: Az Autósiskola a kérelem/tiltakozás beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést vagy díjat számíthat fel. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogait.

Panasztételi lehetőség:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391- 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu 6

Gödöllő, 2019.01. 01.